SELAMAT MAJU JAYA DAN SUKSES

Thursday, May 26, 2011

TIPS Membina Item Yang Mudah Untuk Diperiksa

Bagi ujian berbentuk esei, ralat pengukuran yang kerap berlaku ialah berpunca daripada item yang sukar untuk diperiksa secara seragam oleh guru-guru.

 • Kesukaran untuk menyeragamkan pemarkahan mungkin boleh berpunca daripada item dan mungkin juga daripada skima yang dihasilkan.
 • Situasi ini sering berlaku:

- Jawapan yang diberikn oleh pelajar A tidak diberi markah penuh oleh guru A.

- Apabila jawapan A tadi diberikan pula kepada guru B, pelajar tersebut mendapat markah penuh.

 • Untuk mengatasi masalah ini, item berikut mungkin boleh membantu menjelaskan lagi situasi ini. Fokus penjelasan ini adalah lebih kepada item yang menggunakan kata tugas “Terangkan” atau “Huraikan”.
 • Contoh item yang sukar untuk diseragamkan pemeriksaanya:

- Item :Terangkan implikasi sekiranya rujuk tidak disyariatkan dalam Islam. (2 markah)

- Skima : Suami atau isteri akan mengalami masalah tekanan jiwa (1m) kerana tidak dapat bersama kembali (1m).

- Catatan : Isi (1m) / Penerangan (1m)

Item dan skima begini memungkinkan situasi yang berlaku kepada pelajar A di atas akan berulang. Ini kerana pemeriksa gagal mengesan dengan tepat had atau garis sempadan isi (1m) dan penerangan (1m).

 • Perlu diingat bahawa, tidak semua pelajar yang menjawab menggunakan perkataan ”kerana” untuk memisahkan antara isi dengan penerangan.
 • Apatah lagi, pelajar mungkin tidak diajar secara seragam oleh guru-guru di dalam kelas bahawa jawapan di atas perlu dijawab sedemikian rupa.
 • Darjah kesahan skor yang diperoleh pelajar boleh diangap rendah kerana pemeriksa ”menghukum” pelajar terhadap apa yang mungkin tidak diajarkan kepada mereka.
 • Justeru situasi begini boleh diselesaikan dengan membina item yang didasarkan kepada kandungan pelajaran yang objektif dan spesifik. Akan tetapi dikemukakan untuk melihat sejauh mana keupayaan pelajar mengemukakan jawapan.

Contoh (1):

- Item :Terangkan maksud rukun Islam yang pertama. (2 markah)

- Skima : - Mengucap dua kalimah syahadah (1m)

- Merupakan pengakuan setiap individu muslim tentang adanya Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh-Nya. (1m).

- Catatan : Isi (1m) / Penerangan (1m)

 • Contoh (2):

- Item :Huraikan pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bani Umaiyah dalam bidang ketenteraan. (2 markah)

- Skima : - Mengemaskini angkatan tentera (1m)

- Membentuk angkatan tentera berkuda, pasukan

berkenderaan dan berjalan kaki. (1m).

- Catatan : Isi (1m) / Huraian (1m)

Tips Penting Menentukan Aras Kesukaran Item

Analisis kesukaran item biasanya dijalankan selepas pelajar menjawab keseluruhan item dengan menggunakan formula statistik tertentu.

 • Bagaimana pula dengan pembina item yang terdiri daripada guru-guru di sekolah ingin menentukan aras kesukaran item semasa ingin menghasilkan item/ sebelum item itu ditadbirkan dalam kalangan pelajar?
 • Kaedah mengunakan “expert judgment” berdasarkan formula berikut mungkin boleh membantu guru-guru.

1- Semasa ingin menetapkan aras item yang dibina, guru perlu mengandaikan berapa peratuskah bilangan pelajar yang mampu menjawab item tersebut.

2- Andaikan untuk satu item tertentu misalnya, 30 orang daripada 40 orang pelajar yang mampu menjawab dengan betul. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut:

p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul

Jumlah calon yang menjawab

p = 30

40

p = 0.75 * Aras rendah/ mudah

3- Justeru, item yang sukar mempunyai nilai peratus pelajar menjawab yang rendah, sebaliknya item yang mudah mempunyai nilai peratus pelajar menjawab yang tinggi.

4- Sebagai panduan, aras kesukaran item boleh ditafsirkan mengikut nilai p seperti berikut:

Nilai (p) Pengkelasan Item

0.00 – 0.20 Terlalu sukar

------------------------------------------

0.21 – 0.40 Sukar

0.41 – 0.60 Sederhana sukar

0.61 – 0.80 Mudah

------------------------------------------

0.81 – 1.00 Terlalu mudah

5- Ramai yang silap menyangka bahawa kata tugas dan konstruk adalah elemen utama menentukan aras item. Ingatlah bahawa kata tugas dan konstruk hanyalah merupakan alat/ elemen yang boleh disesuaikan dengan aras sesuatu item. Sebenarnya, peratus pelajar menjawab betul adalah lebih tepat untuk digunakan bagi menentukan aras kesukaran item.

Selamat mencuba daripada Wan Abdul Hamiluddin KPM Putrajaya

Thursday, May 05, 2011

Hukum Solat Jamak Asar pada Hari Jumaat

Ramai kalangan sahabat-sahabat yang berkursus atau ketika bermusafir menempuh hari Jumaat mengajukan persoalan ini. Di sini dipaparkan satu kaedah yang boleh kita amalkan agar amalan kita kekal makbul di sisi Allah menurut rukhsah yang ada. Menurut mazhab Syafiie, solat jumaat sama sebagaimana solat zohor iaitu harus dijamakkan bersama asar tetapi dengan jamak taqdim sahaja (iaitu menghimpunkan solat asar kepada solat jumaat). Tidak harus dengan jamak ta'khir (iaitu menghimpun solat jumaat kepada solat asar) kerana solat jumaat tidak harus dilewatkan dari waktunya (iaitu waktu zohor).

Berkata Imam al-Khatib as-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj; "Jumaat adalah seumpama zohor dalam jamak taqdim. Ditegah jamak ta'khir kerana solat Jumaat tidak mungkin dilewatkan dari waktunya" (Mughni al-Muhtaj, Kitab as-Solah, bab Fi al-Jam'i Baina as-Solataini) di rujuk daripada laman USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Wallahu a'lam

Persediaan membuat soalan pertengahan tahun

Membina Item Klon ٍSoalan Sebenar
(Kaedah 1 templet 4 kali guna)


Contoh Konsep Klon.


The value of digit 8 in number 81 094 is

A 80
B 800
C 8 000
D 80 000

Nota: Soalan di atas boleh digunakan 4 kali (contoh, Ujian Feb, April, Pertengahan Tahun atau Akhir Tahun).
• Untuk ujian pertama soal digit 8, jawapannya D.
• Untuk ujian kedua soal digit 1, jawapannya C.
• Untuk ujian ketiga soal digit 0, jawapannya B.
• Untuk ujian keempat soal digit 9, jawapannya A.Kaedah:

Langkah (1) Taip semula soalan SPM sebenar.

Langkah (2) Bina JSU untuk menggmbarkan tajuk mana yang telah dipelajari oleh pelajar.

Langkah (3) Ubah soalan berdasarkan tajuk yang dipelajari oleh pelajar. (seperti dalam soalan yang digambarkan dalam konsep di atas)- Seboleh mungkin kekalkan kata tugas dan bentuk asal soalan. Ubah hanya tajuk.

Langkah (4) Cetak dan siap untuk digunakan.Faedah:

• Dengan mengklon soalan sebenar LPM dapat meningkatkan darjah kesahan instrumen kerana soalan sebenar SPM telah dibina mengikut piawaian dan standard pembinaan ujian.
• Skor yang diperoleh oleh pelajar mempunyai darjah kebolehpercayaan yang tinggi kerana soalan SPM sebenar lebih menepati prinsip 5:3:2 dalam menentukan aras Rendah, Sederhana & Tinggi.
• Set soalan yang dibina akan menghasilkan agihan konstruk (pengetahuan dan pemahaman) yang lebih mantap.
• Justifikasi untuk mengatakan bahawa seseorang pelajar itu lemah, sederhana dan pandai lebih tepat.
• Data yang diperoleh melalui sesuatu ujian yang dijalankan lebih yakin untuk digunapakai. Sebagai contoh, ketika meletakkan sesuatu sasaran yang ingin dicapai oleh panitia atau pihak pentadbiran sekolah.
• Proses mendiskriminasi pelajar kepada pelajar yang memerlukan pengukuhan dan pelajar yang memerlukan pengayaan lebih efesyen.

My Blog List